നിദാനം

�s

ഇല്ലായ്മ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു.. ഉണ്ടാവുക എന്ന സങ്കൽപ്പം തന്നെ അങ്ങിനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഉണ്ടാവലിനൊപ്പം ഇല്ലായ്മയും ഉണ്ടായതിനാൽ ശ...

രാമന്

�s

ആയും ഈയും പഠിച്ച കാലം രാമാ, ഞാനും നീയും പായും തലയിണയും. എന്തെല്ലാം ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ? എത്രയെത്ര ആശ്ചര്യ ചിഹ്നങ്ങൾ! നിനക്കറിയാം എന്...

കോമാളി

�s

കാ ലമേ നീയെന്റെ മുഖം വീണ്ടും ചായം തേച്ചു മിനുക്കുക. ജീവിതമേ മറ്റാർക്കെങ്കിലും നിന്റെ മധുരം വിളമ്പുക. അനുഭവങ്ങളേ ഉള്ളിൽ കനൽ കോരി നിറയ...

വിരല്‍പ്പാടുകള്‍

�s

വിറവിരലുകളില്‍ നിന്നും മുത്തുകൾ വഴുതിപ്പോയാലും നിറകണ്ണുകളോടെ ഉമ്മ ദിഖറുകൾ വര്‍ദ്ധിപ്പി ക്കും. ഇല കൊഴിഞ്ഞ പോലെ നിഴൽ  അഴലിലാർന്നു നിൽ...

നേട്ടക്കണക്ക്

�s

പാ ർട്ടി നേടിയ വോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം ചിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷം കരയും. വോട്ട് തേടിയ നോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഭൂര...

കല്ലിൽ പൂത്തത്

�s

നോ മ്പ് തുറന്നപ്പോഴൊന്നും വയർ നിറഞ്ഞില്ല. ഇത്തിരിപ്പോന്ന ഭക്ഷണത്തളികയിൽ വെട്ടുപോത്തും മുട്ടനാടും മുക്രയിട്ടില്ല. വറ ചട്ടിയിൽ നിന്നും കോഴി ...

ഒരു നുണക്കഥ

�s

പി ണങ്ങാതെ പിരിയുന്ന നോവാണ് മരണം. പിരിയുമ്പോൾ വിരിയുന്ന ചിരിയാണ് ജനനം. ഇണങ്ങുമ്പോൾ പിണങ്ങുന്ന നുണയാണ് സ്നേഹം. പിരിയാത്ത പിണങ്...

എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും