കോമാളി

�s

കാ ലമേ നീയെന്റെ മുഖം വീണ്ടും ചായം തേച്ചു മിനുക്കുക. ജീവിതമേ മറ്റാർക്കെങ്കിലും നിന്റെ മധുരം വിളമ്പുക. അനുഭവങ്ങളേ ഉള്ളിൽ കനൽ കോരി നിറയ...

വിറവിരലുകളില്‍ നിന്നും മുത്തുകൾ വഴുതിപ്പോയാലും നിറകണ്ണുകളോടെ ഉമ്മ ദിഖറുകൾ വര്‍ദ്ധിപ്പി ക്കും. ഇല കൊഴിഞ്ഞ പോലെ നിഴൽ  അഴലിലാർന്നു നിൽ...

പാ ർട്ടി നേടിയ വോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഭൂരിപക്ഷം ചിരിക്കും ന്യൂനപക്ഷം കരയും. വോട്ട് തേടിയ നോട്ടിൻ്റെ കണക്കുകൾ കൂട്ടിയാൽ ഭൂര...

നോ മ്പ് തുറന്നപ്പോഴൊന്നും വയർ നിറഞ്ഞില്ല. ഇത്തിരിപ്പോന്ന ഭക്ഷണത്തളികയിൽ വെട്ടുപോത്തും മുട്ടനാടും മുക്രയിട്ടില്ല. വറ ചട്ടിയിൽ നിന്നും കോഴി ...

ഒരു നുണക്കഥ

�s

പി ണങ്ങാതെ പിരിയുന്ന നോവാണ് മരണം. പിരിയുമ്പോൾ വിരിയുന്ന ചിരിയാണ് ജനനം. ഇണങ്ങുമ്പോൾ പിണങ്ങുന്ന നുണയാണ് സ്നേഹം. പിരിയാത്ത പിണങ്...

കടലിന്റെ വഴിദൂരമുണ്ടെങ്കിലും കരളേ നിന്റെ സ്നേഹവും കരുതലും തിരകളായെന്നെ തഴുകാറുണ്ടെന്നും.. സ്റ്റാറ്റസിലവൾ കോറിയിട്ടു...

എല്ലാ പോസ്റ്റുകളും