ഒരു നുണക്കഥ
പിണങ്ങാതെ പിരിയുന്ന
നോവാണ് മരണം.

പിരിയുമ്പോൾ വിരിയുന്ന
ചിരിയാണ് ജനനം.

ഇണങ്ങുമ്പോൾ പിണങ്ങുന്ന
നുണയാണ് സ്നേഹം.

പിരിയാത്ത പിണങ്ങാത്ത
നിഴലാണ് മോഹം.

ഇണക്കവും പിണക്കവും
ഇഴചേർന്ന ജീവിത
കഥയാണീ ലോകം.


1 coment�rios :

1 അഭിപ്രായം:

  1. അജ്ഞാതന്‍9/20/2019

    ഇണക്കവും പിണക്കവും
    ഇഴചേർന്ന ജീവിത
    കഥയാണീ ലോകം.

    മറുപടിഇല്ലാതാക്കൂ

നന്ദി.. വീണ്ടും വരിക.