ഒന്നു , രണ്ട് കവിതകൾഒന്ന്


കൈയും മെയ്,യും മറന്ന
അധ്വാനമാണ്
കഷ്ടപ്പാടില്ലാത്ത
ജീവിതം.

മെയ്,യിൽ
പണിയെടുക്കുന്നവന്
വിയർപ്പും വിശപ്പും ഉണ്ടെന്ന്
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന
ഒന്നുണ്ട്.
രണ്ട്
പൂവായും
കായായും
പൂരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
കാലമേ നീയൊരു
ജീവാക്ഷര മാലിക.

നീയായും
ഞാനായും
വായിക്കുന്നുണ്ടെന്നും
ജീവിതമേ നിൻ്റെ
മോഹ വിപഞ്ചിക.


1 coment�rios :

1 അഭിപ്രായം:

നന്ദി.. വീണ്ടും വരിക.